Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca korespondencji -

Nawigacja

Informacja dotycząca korespondencji

Łukasz Zwoliński
16.07.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1), Morski Oddział SG informuje, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale SG w Gdańsku, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO) jest:

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Oliwska 35, 80-653 Gdańsk
morski@strazgraniczna.pl
tel.: +48 (58) 524 20 02

 

Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji

ul. Oliwska 35, 80-653 Gdańsk
iod.morski@strazgraniczna.pl
tel.: +48 (58) 524 20 52

 

Podstawa prawna przetwarzania

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446);
  • Zarządzenie nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2016 r. poz.20).

Cel przetwarzania danych

Prowadzenie korespondencji wpływającej i wychodzącej z Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami państwa danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za prowadzenie korespondencji.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

  1. Przysługuje państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
do góry