Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Informacja dotyczącą osób związanych z zadaniami inwestycyjnymi i postępowaniami przetargowymi -

Nawigacja

Informacja dotyczącą osób związanych z zadaniami inwestycyjnymi i postępowaniami przetargowymi

Informacja dotyczącą osób związanych z zadaniami inwestycyjnymi i postępowaniami przetargowymi

Łukasz Zwoliński
28.11.2018

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1), Morski Oddział SG informuje, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale SG w Gdańsku, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO) jest:

 

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Oliwska 35, 80-653 Gdańsk
morski@strazgraniczna.pl
tel.: +48 (58) 524 20 02

 

Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest:

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji

ul. Oliwska 35, 80-653 Gdańsk
iod.morski@strazgraniczna.pl
tel.: +48 (58) 524 20 52

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

art.  6 ust. 1 lit. c  RODO.

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Realizacja zadania inwestycyjnego w całym procesie inwestycji i postępowań przetargowych związanym z tym zadaniem oraz  późniejsze użytkowanie obiektu.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby związane z procedurą postępowań przetargowych,
oraz z budową, przebudową, rozbudową, remontem lub rozbiórką, przekazaniem bądź sprzedażą związanych z przedmiotem inwestycji lub zadaniem remontowym.

 

Okres przechowywania danych:

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 

Inne informacje:

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest to jednak warunek konieczny do wzięcia udziału w procedurze.

 

Administratorem danych osobowych – zobowiązanym do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO jest:

A. Wykonawca – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w tym w szczególności w stosunku do:

  • osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia;
  • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
  • podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
  • pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osoba fizyczną;
  • członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną;

B. Podwykonawca/podmiot trzeci – w stosunku do osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, skierowanych do realizacji zamówienia.

do góry