Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca przyjęcia do korpusu służby cywilnej -

Nawigacja

Informacja dotycząca przyjęcia do korpusu służby cywilnej

Łukasz Zwoliński
11.07.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1), Morski Oddział SG informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Morskim Oddziale SG w Gdańsku, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO) jest:

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Oliwska 35, 80-653 Gdańsk
morski@strazgraniczna.pl
tel.: +48 (58) 524 20 02

 

Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji

ul. Oliwska 35, 80-653 Gdańsk
iod.morski@strazgraniczna.pl
tel.: +48 (58) 524 20 52

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

  • art. 221 Kodeksu pracy;
  • art. 4, art. 26, art. 29, art. 31 i 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  • § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Cel przetwarzania danych

Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby związane z procedurą zatrudnienia.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są w okresie przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej i 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru nie dłużej jednak niż do 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po tym okresie będzie podlegała komisyjnemu brakowaniu, zaś dokumentacja osób zatrudnionych zostanie włączona do teczki akt osobowych pracownika.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest to jednak warunek konieczny do wzięcia udziału w naborze.

do góry