Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Praktyki studenckie -

Nawigacja

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Łukasz Zwoliński
18.01.2016

Osoby zainteresowane realizacją studenckich praktyk zawodowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej występują do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z pisemną prośbą podając:

-    dane osobowe studenta, w tym numer telefonu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na   przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb odbywania praktyki,  

-    nazwę uczelni, wydział, kierunek, rok studiów, wraz z uzasadnieniem uwzględniającym obszar pozostający w zainteresowaniu studenta ubiegającego się o realizację praktyki,

-    czas trwania praktyki oraz termin (z wyprzedzeniem co najmniej 2 miesięcy przed planowanym terminem praktyki),

 Do przedmiotowej prośby należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
  2. imienne skierowanie na praktykę (wydane przez uczelnię) wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki ( potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
  4. kserokopię dowodu osobistego ( potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
  5. ramowy program praktyki,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie strat finansowych w wyniku szkód wyrządzonych w mieniu Straży Granicznej w trakcie odbywania praktyki w komórkach wewnętrznych Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Nie złożenie wszystkich wymaganych dokumentów będzie oznaczało niespełnienie ww. wymagań, a tym samym będzie skutkowało  udzieleniem odpowiedzi odmownej.

Praktyki mogą być realizowane wyłącznie we wskazanych Placówkach Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać (złożyć, dostarczyć) na adres:

Morski Oddział Straży Granicznej

ul. Oliwska 35

80-563 Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej posiada ograniczone możliwości organizacji studenckich praktyk zawodowych oraz może odmówić przyjęcia studenta na praktykę bez podania przyczyny. Rozpatrzenie prośby o odbycie praktyk studenckich następuje z uwzględnieniem:  

-  zbieżności kierunku studiów z zakresem ustawowej działalności Straży Granicznej,

-  ograniczenia dostępu do informacji związanych z ochroną informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych,

- możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek organizacyjnych.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów: 

58 524 22 34

 

do góry