Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zadania -

Nawigacja

Zadania

Zadania

05.10.2012

Zadania Morskiego Oddziału Straży Granicznej:

 • ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;
 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
 • zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej;
 • zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej także w strefie nadgranicznej;
 • osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie;
 • ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
 • nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;
 • ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych;
 • zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;
 • przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.
do góry