Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Dane osobowe przekazywane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej -

Nawigacja

Dane osobowe przekazywane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Łukasz Zwoliński
28.11.2018

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Informujemy że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

 1. Administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej:
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • telefon: +48 (58) 524 20 02
  • fax: +48 (58) 524 27 01
  • e-mail: morski@strazgraniczna.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • e-mail: iod.morski@strazgraniczna.pl
  • tel. +48 (58) 524 20 52
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 1. Cel przetwarzania danych:
 • Realizacja złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
 1. podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody.

Straż Graniczna uznaje, że wysyłając wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie są przekazywane poza Straż Graniczną.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a następnie podlegają archiwizacji i są przechowywane przez 2 lata. 

 1. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane.

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie.

Należy zauważyć, że w razie wycofania zgody, czynności związane z procesem naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej zostaną zakończone z chwilą wycofania i kandydatura nie będzie brana pod uwagę.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna w związku z realizacją wniosku o udostępnienie informacji publicznej,  nie pozyskuje danych osobowych od innych podmiotów.

 

do góry