Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane podczas naboru na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane podczas naboru na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej

Łukasz Zwoliński
11.07.2018

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas naboru na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.

Informujemy że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w zakresie przetwarzania danych osobowych podczas naboru na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej:

 1. Administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej:
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • telefon: +48 (58) 524 20 02
  • fax: +48 (58) 524 27 01
  • e-mail: morski@strazgraniczna.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • e-mail: iod.morski@strazgraniczna.pl
  • tel. +48 (58) 524 20 52
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 1. Cel przetwarzania danych:
 • Przeprowadzenie w Morskim Oddziale Straży Granicznej naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej; 
 1. podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy;
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane do celów postępowania kwalifikacyjnego nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. 

 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych
 5. prawo odwołana w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych

Należy zauważyć, że w razie wycofania zgody, czynności związane z procesem naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej zostaną zakończone z chwilą wycofania i kandydatura nie będzie brana pod uwagę.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 

do góry