Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane w ramach kontaktów z rzecznikiem prasowym -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w ramach kontaktów z rzecznikiem prasowym

Łukasz Zwoliński
11.07.2018

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie kontaktów dziennikarzy z rzecznikiem prasowym Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Informujemy że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

 1. Administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej:
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • telefon: +48 (58) 524 20 02
  • fax: +48 (58) 524 27 01
  • e-mail: morski@strazgraniczna.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • e-mail: iod.morski@strazgraniczna.pl
  • tel. +48 (58) 524 20 52
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 1. Cel przetwarzania danych:
 • Dane przetwarza się w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w szczególności w celu odpowiedzi na zadane pytania, wysyłania informacji prasowych, zaproszeń na konferencje i wydarzenia. Przetwarzanie danych może być również konieczne do uzyskania akredytacji prasowej na wydarzenie organizowane przez Straż Graniczą.
 1. podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z
 • ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
 1. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione zewnętrznym podmiotom, uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z rzecznikiem prasowym Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktu z rzecznikiem prasowym lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, gdy osoba, której dane dotyczą wykaże interes prawny;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
 1. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna, w zakresie kontaktów z rzecznikiem prasowym, nie pozyskuje danych osobowych od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych ani ze źródeł publicznie dostępnych.

do góry