Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych w zw. z monitoringiem -

Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych w zw. z monitoringiem

Łukasz Zwoliński
11.07.2018

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z monitorowaniem obiektów Morskiego  Oddziału Straży Granicznej oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących

Informujemy że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z monitorowaniem obiektów Morskiego  Oddziału Straży Granicznej oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących:

 1. Administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej:
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • telefon: +48 (58) 524 20 02
  • fax: +48 (58) 524 27 01
  • e-mail: morski@strazgraniczna.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • e-mail: iod.morski@strazgraniczna.pl
  • tel. +48 (58) 524 20 52
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 1. Cel przetwarzania danych:
 • zapewnienia ochrony obiektu oraz bezpieczeństwa osób i mienia;
 1. podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 11 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 października 1990 o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305 ze zm.).
 1. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z monitorowaniem obiektów Morskiego  Oddziału Straży Granicznej oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących nie są przekazywane do państw trzecich.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Nagrania z kamer przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

do góry