Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników Morskiego Oddziału Straży Granicznej -

Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Łukasz Zwoliński
11.07.2018

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych funkcjonariuszy, w stosunku do których Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych oraz pracowników Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza.

Informujemy że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Morskim Oddziale Straży Granicznej:

 1. Administratorem jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej:
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • telefon: +48 (58) 524 20 02
  • fax: +48 (58) 524 27 01
  • e-mail: morski@strazgraniczna.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  • adres: ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
  • e-mail: iod.morski@strazgraniczna.pl
  • tel. +48 (58) 524 20 52
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 1. Cel przetwarzania danych:
 • realizowanie obowiązków ciążących na pracodawcy oraz na przełożonym funkcjonariuszy Straży Granicznej;
 1. podstawa prawna przetwarzania danych:
 • art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO;
 • przepisy ustawy o Straży Granicznej;
 • przepisy Kodeksu pracy.
 1. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub za Państwa zgodą.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres zatrudnienia lub pełnienia służby a po zwolnieniu ze służby lub zakończeniu umowy o pracę zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie archiwizacji dokumentów. 

 1. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych przez osoby pełniące służbę lub zatrudnione w Straży Granicznej jest wymogiem prawnym wynikającym z ustawy o Straży Granicznej oraz z przepisów w zakresie Kodeksu pracy.

Niektóre dane zbierane przez Straż Graniczną nie są wymagane, podawane są przez Państwa dobrowolnie (np.: dane dotyczące trwającej edukacji dorosłych dzieci) jednak ich niepodanie może skutkować odmową wykonania uprawnienia funkcjonariusza lub pracownika (np.: dopłata do wypoczynku lub świadczenie socjalne).

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, gdy osoba, której dane dotyczą wykaże interes prawny;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Należy zauważyć, że w razie wycofania zgody, czynności związane z rozpatrzeniem skargi, wniosku lub petycji mogą zostać niezrealizowane.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie są one profilowane w zakresie obowiązywania RODO, a decyzje nie są podejmowane automatycznie

do góry