Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do służby

tg
10.06.2020

"Bądź jednym z nas"

Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Limit przyjęć na rok 2023 wynosi 75 osób. Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, powinni zalogować się do modułu "Nabór do służby w SG", a następnie telefonicznie ustalić termin złożenia dokumentów. Link do modułu: https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/r8,Morski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html

Dokumenty można składać w placówkach i komendach oddziałów Straży Granicznej na terenie całego kraju po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

 

W Morskim Oddziale Straży Granicznej powołano koordynatorów ds. naboru do służby:

1) dla województwa zachodniopomorskiego: chor. szt. SG Patrycja Radziwiłł, tel. 721-961-599;

2) dla pozostałych województw: tel. 797-337-256.

Próbny test sprawności fizycznej odbywa się w każdy 1. i 3. wtorek miesiąca o godz. 9.00 w Komendzie Morskiego Oddziału SG w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35. Osoby chętne spróbować swoich sił muszą potwierdzić udział najpóźniej do dnia poprzedzającego test.

Podczas testu obowiązuje strój sportowy (na halę i do biegu na świeżym powietrzu). Każdy kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające "Brak przeciwwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej".

Jak wykonać test sprawności fizycznej?

Źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział SG

Miejsca, gdzie można składać dokumenty o przyjęcie do służby:

Wydział Kadr i Szkolenia
Sekcja Organizacji i Naboru
ul. Oliwska 35
80 – 563 Gdańsk
tel. (58) 524-24-24; (58) 524-21-15
nabor.mosg@strazgraniczna.pl

Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu
Sekcja Osobowo Szkoleniowa
ul. Grodzka 4
72-600 Świnoujście
tel. (91) 322-52-63; (91) (91) 322-52-10; (91) 322-52-61

Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu
Grupa Zamiejscowa z siedzibą w Rewalu
ul. Dworcowa 14
72-444 Rewal
tel. (91) 387-76-20; 797-337-235

Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej
ul. Wojska Polskiego 1
82-120 Krynica Morska
tel. (55) 246 85 00

Placówka Straży Granicznej w Elblągu 
ul. Kotwicza 2
82-300 Elbląg
tel. (55) 237 64 32

Placówka Straży Granicznej we Władysławowie
ul. Morska 7
84-120 Władysławowo
tel. (58) 674 43 27, (58) 674 43 28

Placówka Straży Granicznej w Ustce
ul. Marynarki Polskiej 5
76-270 Ustka
tel. (59) 815 53 10, (59) 815 53 00

Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu
ul. Sikorskiego 7
78-100 Kołobrzeg
tel. (94) 358 02 04, (94) 358 02 17, 

Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu
Grupa Zamiejscowa z siedzibą w Darłowie
ul. O. D. Tynieckiego 33
76-150 Darłowo
tel. (94) 314 04 20, 797 337 231

Placówka Straży Granicznej w Szczecinie
ul. Żołnierska 4
71-210 Szczecin
tel. (91) 466 55 73, (91) 466 52 74,
tel. kom. 721 960 123

Nabór do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej

WYMAGANIA

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).

Preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych:

 • wykształcenie zdobyte po ukończeniu klasy/szkoły, w której kandydat realizował program nauczania o profilu mundurowym,
 • doświadczenie zawodowe i uprawnienia (STCV) niezbędne do służby na jednostkach pływających,
 • doświadczenie zawodowe mechanika na jednostkach pływających,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w formacji mundurowej,
 • kwalifikacje i umiejętności zawodowe, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania zgodnie z zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175 z późn. zm.),
 • posiadanie prawa jazdy kat „B”.

Najczęściej zadawane pytania

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie zaczyna się poprzez osobiste złożenie podania do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z prośbą o przyjęcie do służby przygotowawczej, do którego dołącza się dokumenty przedstawione poniżej:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego
 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile dotyczy to kandydata
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku, kiedy kandydat posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata

Wszystkie kserokopie (w naturalnej wielkości) muszą być na formacie A-4 (każdy dokument osobno).

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wcześniej wymienionych
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie posiada
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

I etap postępowania składa się z:

 1. Przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań ustawowych.
 2. Wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności ocenić umiejętność autoprezentacji, poprawność w formułowaniu myśli, umiejętność nawiązywania kontaktu, poziom elokwencji, a także poznać zainteresowania kandydata, zakres kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywację do podjęcia służby.
 3. Badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

Ponadto w dniu badania psychologicznego, w celu ustalenia czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, kandydat składa ankietę bezpieczeństwa osobowego.

Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii psychologicznej, a przed skierowaniem go do komisji lekarskiej przeprowadza się badanie psychofizjologiczne.

II ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

II etap postępowania kwalifikacyjnego jest jednodniowy i składa się na niego:

 1. Test pisemny obejmujący:
  - test z wiedzy ogólnej,
  - test ze znajomości języka obcego.
 2. Test sprawności fizycznej [normy sprawności].
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Po pozytywnym zaliczeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat wysyłany jest do Rejonowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów na drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez rejonową komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.
do góry