Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do służby

z
14.12.2017

"BĄDŹ JEDNYM Z NAS"

 

Informujemy, że Komendant Morskiego Oddziału SG prowadzi w sposób ciągły nabór do służby przygotowawczej w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA
Sekcja Organizacji i Naboru
ul. Oliwska 35
80 – 563 Gdańsk
tel. (58) 524-24-24
(58) 524-21-15
nabor.mosg@strazgraniczna.pl

POMORSKI DYWIZJON STRAŻY GRANICZNEJ W ŚWINOUJŚCIU
Sekcja Osobowo Szkoleniowa
ul. Grodzka 4
72-600 Świnoujście
tel. (91) 322-52-63
(91) 322-52-10
(91) 322-52-61

PSG w Krynicy Morskiej
(55) 246 85 00

PSG w Elblągu 
(55) 237 64 32, 

PSG we Władysławowie
(58) 674 43 27, 674 43 28

PSG w Ustce
(59) 815 53 10, 815 53 00

PSG w Kołobrzegu
(94) 358 02 04, 358 02 13

PSG w Szczecinie
(91) 466 55 63, 466 52 74

Limit przyjęć na rok 2019 wynosi do 60 osób.

WYMAGANIA

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.),
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie zaczyna się poprzez osobiste złożenie podania do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z prośbą o przyjęcie do służby przygotowawczej, do którego dołącza się dokumenty przedstawione poniżej [wzór podania]:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy [wzór kwestionariusza], [kwestionariusz osobowy]
 • dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego
 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile dotyczy to kandydata
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku, kiedy kandydat posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata

Wszystkie kserokopie (w naturalnej wielkości) muszą być na formacie A-4 (każdy dokument osobno).

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wcześniej wymienionych
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie posiada
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

I etap postępowania składa się z:

 1. Przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań ustawowych.
 2. Wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności ocenić umiejętność autoprezentacji, poprawność w formułowaniu myśli, umiejętność nawiązywania kontaktu, poziom elokwencji, a także poznać zainteresowania kandydata, zakres kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywację do podjęcia służby.
 3. Badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.
 4. Badania psychofizjologicznego.

Ponadto w dniu badania psychologicznego, w celu ustalenia czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, kandydat składa ankietę bezpieczeństwa osobowego. [ankieta bezpieczeństwa osobowego], [wykaz dokumentów do ankiety]

Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

II ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

II etap postępowania kwalifikacyjnego jest jednodniowy i odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie) i składa się na niego:

 1. Test pisemny obejmujący:

- test z wiedzy ogólnej,

- test ze znajomości języka obcego.

 1. Test sprawności fizycznej [normy sprawności].
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Po pozytywnym zaliczeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat wysyłany jest do Rejonowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów na drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez rejonową komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.
do góry